Eksploatacija kap po kap sistema za navodnjavanje (korišćenje i održavanje sistema)

Tim Aquaduct-a je više od 20 godina na tržištu navodnjavanja u regionu. Do sada je projektovano i izvedeno 20.000 ha sistema za navodnjavanje. Stečeno znanje se prenosi na korisnike a svaki novi sistem sadrži u sebi sve prednosti i iskustva iz prethodnih.

Život sistema za navodnjavanje se odvija u tri faze:

 1. priprema ili projektovanje
 2. izgradnja
 3. korišćenje sistema

Treća faza, korišćenje i održavanje sistema za navodnjavanje je najbitnija i direktno utiče na proizvodnju obezbeđujući uslove za postizanje visokih i kvalitetnih prinosa. Domaćin-operater mora da poseduje visok stepen znanja o uslovima koji utiču na proizvodnju: klimi, vlazi zemljišta, poznavanju biljaka, organizaciji rada, poznavanju sistema, poznavanju procesa dodavanja hraniva kroz sistem za navodnjavanje (fertigacija).

Za ovako zahtevan zadatak potrebna je dobra obučenost operatera, stalan protok informacija od savetodavaca ka operateru i disciplinovano sprovođenje svih aktivnosti.

Stanje na terenu pokazuje da najviše nedostaje upravo znanja kod korišćenja i održavanja sistema. Korisnici nisu dovoljno obučeni o mogućnostima i pravilima rada sistema kojim upravljaju.

Osnova svih odluka pri radu sistema za navodnjavanje je poznavanje pritiska, protoka i vremena trajanja pojedinih operacija kod zalivanja i fertigacije. Najbitnije je da je sistem podešen da se jednaka količina hraniva isporuču biljkama u neposrednoj blizini opreme, tako i biljkama u najudaljenijem delu zasada.

O upravljanju i održavanju sistema treba da se razmišlja prilikom pripreme  – projektovanja sistema za navodnjavanje. Domaćin treba da zahteva od projektanta da mu obezbedi uniformnost navodnjavanja i adekvatne kapacitete sistema za fertigaciju.  Oprema treba da ima mogućnosti da može da radi brzo, sa većim stopama ubrizgavanja u periodu sa više vlage u zemljištu, kao i kontinuirano, proporcionalno tokom letnjih meseci. Isporučilac opreme treba domaćinu da priloži ateste i karakteristike opreme koja se ugrađuje, a projektant treba da se saglasi sa kvalitetom opreme.

Pre preuzimanja sistema domaćin treba da dobije uputstvo za korišćenje i održavanje sistema za navodnjavanje sa definisanim specifikacijama ugrađene opreme i startnim parametrima, kao i procedure korišćenja i održavanja.

Sistem za navodnjavanje se održava preventivno – redovnim aktivnostima tokom rada sistema:

 1. Praćenje rada pumpi
 2. Ispiranje i praćenje rada filtera
 3. Ispiranje primarnog cevovoda
 4. Ispiranje sekundarnog cevovoda
 5. Ispiranje laterala
 6. Praćenje rada opreme za ubrizgavanje rastvora đubriva i hemikalija
 7. Praćenje rada automatike
 8. Periodično, posebnim hemijskim tretmanima za hemijsko i mikrobiološko održavanje
 9. Održavanje svakog dela opreme posebno se vrši u skladu sa preporukama i uputstvima proizvođača.

Korisnik bi trebalo da bude obučen od strane projektanta i isporučioca opreme o načinima za održavanje sistema i njegovih delova pre nego što počne sa upotrebom.

Za maksimalno iskorišćavanje sistema potrebno je svakodnevno pratiti sve faktore koji utiču na proizvodnju. Podrazumeva se poznavanje proizvodnje, zemljišta i sistema za navodnjavanje i u skladu sa svim ovim faktorima i vremenskom prognozom se donose odluke kad i koliko zalivati.

Najčešće se količina vode koja će se dati biljkama definiše vremenom rada (kod kapaljki sa regulacijom protoka „PC kapaljaka“) 15-30-60-180-240 … min, a ređe količinom vode izmerenom na vodomeru. Suštinski se ista količina vode isporuči biljkama samo je pitanje praćenja rada kao i analize podataka na kraju perioda.

Kod definisanja režima rada moraju se dobro poznavati karakteristike izgrađenog sistema i stopa ubrizgavanja đubriva. Samo tako se pravilno definisanim vremenima zalivanja obezbeđuje uniformnost distribucije vode i hraniva.

Najčešći problem eksploatacije je nepoznavanje karakteristika sistema što dovodi do lošeg proračuna distribucije hraniva. Domaćini rešenje traže u primeni novih, automatskih sistema za fertigaciju, nadajući se da „pametna“ oprema može da ispravi greške u radu. Ovo je osnovni problem i zabluda većine korisnika.

Ukoliko operater ne poseduje znanje potrebno za upravljanje sistemom kap po kap sa svim potrebnim informacijama o mogućnostima i vremenima rada, nema automatske opreme koja to može da ispravi.

Ukoliko se osnova ne postavi kao treba nikakva nadogradnja automatikom ne može pomoći.

Rešenje za dovođenje eksploatacije sistema u željeni režim se nalazi u:

 1. Analizi sistema
 2. Izradi uputstva sa programom rada
 3. Edukaciji korisnika
 4. Praćenju korisnika i transferu znanja do trenutka kad ovlada znanjima i veštinama dovoljnim da sam pravilno upravlja sistemom

Za sve ove aktivnosti AQUADUCT doo je na raspolaganju korisnicima da proveri, uputi i izvrši transfer potrebnih znanja.

Ostavite odgovor

Pogledajte i druge postove